Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DANSK PARODONTOLOGISK SELSKAB

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Dansk Parodontologisk Selskab (på engelsk: Danish Society of Periodontology).

1.2 Selskabet er medlem af European Federation of Periodontology.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at fremme udviklingen af parodontologien i praksis og forskning, bl.a. ved afholdelse af møder og kurser om emnet.

3.2 Selskabets bestyrelse kan efter skøn tildele en hæderspris på max kr. 10.000,00 til en person eller institution, som på særlig fortjenstfuld vis har bidraget til at fremme selskabets formål.

4. Medlemsforhold

4.1 Ordinære medlemmer

4.1.1 Som ordinært medlem kan optages personer, der har bestået dansk tandlæge- eller tandplejereksamen, samt personer med udenlandsk eksamen, der har dansk autorisation eller arbejder i Danmark.

4.1.2 Alene ordinære medlemmer nyder de fordele selskabets medlemskab i European Federation of Periodontology giver.

4.2 Associerede medlemmer

4.2.1 Som associerede medlemmer kan optages enkeltpersoner, der har et virke foreneligt med selskabets formål, og som ønsker at støtte selskabets aktiviteter. Associeret medlemskab giver adgang til selskabets og EFPs kurser og konferencer på medlemsvilkår.

4.2.2 Associerede medlemmer har ikke stemmeret på selskabets generalforsamling.

4.3  Æresmedlemmer

4.3.1 Personer der i særlig grad har virket til fremme af selskabets formål, kan af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

5. Kontingent

5.1 Kontingentet for ordinære og associerede medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

5.2 Udover betaling af kontingent hæfter medlemmerne ikke for selskabets forpligtelser.

6. Udmeldelse og eksklusion

6.1 Udmeldelse kan ske på selskabets hjemmeside.

6.2 Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance.

7. Generalforsamling

7.1 Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen og afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark.

7.2 Dato og sted for den ordinære generalforsamling skal offentliggøres på selskabets hjemmeside (www.periodont.dk) senest otte uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse med angivelse af dagsordnen skal finde sted med fire ugers varsel ved særskilt e-mail til alle ordinære medlemmer. Den elektroniske indkaldelse udsendes til den e-mailadresse medlemmet har oplyst selskabet.

Ved ekstraordinær generalforsamling er offentliggørelsen på selskabets hjemmeside senest 4 uger inden generalforsamlingens afholdelse og indkaldelse skal finde sted  pr. mail med 3 ugers varsel.

7.3 Den ordinære generalforsamling afholdes i første halvår og dagsordenen skal indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport

4. Indkomne skriftligt begrundede forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og af to suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

7.4 Såfremt medlemmerne ønsker et forslag til behandling uden for den udsendte dagsorden, skal det indsendes pr. mail med begrundelse til formanden senest 14 dage f’ør generalforsamlingen, og skal udsendes af bestyrelsen til de ordinære medlemmer på e-mail senest syv dage inden generalforsamlingen.

7.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller mindst 1/3 af medlemmerne pr. mail overfor bestyrelsen stiller forslag herom med angivelse af dagsordenen samt de begrundede forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

7.6 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7.7 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsessekretæren. Generalforsamlingens protokol lægges på selskabets hjemmeside senest tre uger efter afholdelse af generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen

8.1 Selskabets ledelse varetages af fem bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år af gangen, første gang på generalforsamlingen 2011 med 2 medlemmer, 2 medlemmer i 2012 og 1 medlem i 2013. Genvalg kan finde sted. – De i 2010 valgte medlemmer fortsætter til 2012. I  2012 vælges endvidere ét medlem for 2012-2013.

8.2 De to suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

8.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

8.4 Afgår formanden i utide overgår formandshvervet til næstformanden indtil næste generalforsamling.

8.5 Afgår flere bestyrelsesmedlemmer i utide, supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvis supplering af flere end to medlemmer i bestyrelsen finder sted, skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes for at foretage supplerende valg til bestyrelsen.

8.6 Formanden repræsenterer selskabet udadtil; i formandens fravær varetager næstformanden denne opgave. Bestyrelsen varetager selskabet tarv udadtil og indadtil.

8.7 Bestyrelsen udpeger selskabets repræsentant i European Federation of Periodontology (EFP) samt selskabets suppleant, idet mindst én af disse skal være bestyrelsesmedlem.

8.8 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted pr. mail med angivelse af dagsordenen. Et bestyrelsesmøde kan afvikles som telefonmøde.

8.9 Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer ved elektronisk påtegning.

8.10 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stedet. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

8.11 Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage juridisk eller anden assistance.

8.12 Der tilkommer bestyrelsesmedlemmerne rejsegodtgørelse til bestyrelsesmøderne.

9. Udvalg

9.1 Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller midlertidige udvalg med specifikke kompetencer, til varetagelse af organisatoriske, kursus- og uddannelsesmæssige opgaver, der relaterer sig til selskabets nationale arbejde, samt medlemsskabet af EFP. Hvis et udvalg nedsættes, skal beretningen om udvalgets virksomhed aflægges på førstkommende generalforsamling.

9.2 Bestyrelsen fastlægger et udvalgt kommissorium. Udvalget skal løbende holde selskabets bestyrelse orientere om sit arbejde.

9.3 Bestyrelsen kan stille særskilt budget til disposition for udvalget. Et udvalg kan ikke forpligte selskabet økonomisk i forhold til tredjemand. Såfremt et udvalg varetager opgaver med økonomiske dispositioner ud over et evt. budget, stillet til rådighed af bestyrelsen, skal formanden eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem yderligere indgå i udvalget.

9.4 Resulterer et udvalgs aktiviteter i økonomisk overskud, kan dette efter bestyrelsens godkendelse bruges til udvalgets fortsatte arbejde. Et overskud kan også, efter bestyrelsens bestemmelse, bruges til andre opgaver inden for selskabets formål.

10. Regnskab og økonomi

10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret og der anvendes anerkendt regnskabspraksis.

10.2 Kassereren oppebærer selskabets indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder udkast til selskabets årsrapport.

10.3 Regnskabsudkastet revideres af revisor, der skal være medlem af selskabet, men ikke må være medlem af bestyrelsen.

10.4 Bestyrelsen kan bemyndige et udvalg til at føre selvstændigt regnskab for udvalgets virksomhed og udpeger det herfor ansvarlige udvalgsmedlem. Dette indkasserer udvalgets indtægter og betaler de af udvalgsformanden godkendte regninger. Det udpegede udvalgsmedlem fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og afleverer udvalgets årsregnskab med bilag til kassereren, der indarbejder dette i materialet i selskabets årsrapport.

11. Tegningsregler

11.1 Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

11.2 Bestyrelsen kan udpege et bestyrelsesmedlem til at tegne selskabet over for SKAT m.v. med henblik på indberetninger, arbejdsgiverregnskab, momsregnskab m.v.

12. Vedtægtsændringer/opløsning

12.1 Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til den generalforsamling, hvor forslagene skal behandles, og kan kun vedtages, såfremt mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves yderligere, at mindst 2/3 dele af de angivne stemmer har stemt for vedtægternes ændring. Såfremt kravet om tilstedeværelse på generalforsamlingen ikke er opfyldt, men forslaget dog er vedtaget med mindst 2/3 dele af de angivne stemmer, skal bestyrelsen inden 1 måned indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget endelig kan vedtages med mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af tilstedeværende.

12.2 Begrundet forslag om selskabets opløsning – fremsendt pr. mail – skal fremgå af indkaldelsen til den generalforsamling, hvor forslaget skal behandles. Vedtagelse af forslaget om selskabets opløsning kræver vedtagelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor forslaget på begge generalforsamlinger skal vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

12.3 I tilslutning til vedtagelse om selskabets opløsning overgår selskabets eventuelle formue til en fond, hvis formål er at fremme udviklingen af parodontologien i praksis og forskning, og primært tilgodeser efteruddannelse i perodontologi. Fonden må ikke have til formål at uddele forskningspriser som hæderspriser.

13. Tvistigheder

13.1 Tvistigheder om anvendelse af disse vedtægter afgøres ved voldgift.

13.2 Medmindre andet er aftalt, består voldgiften af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af retspræsidenten i den retskreds, hvori selskabet har hjemsted. I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. februar 2005 om voldgift.

Vedtaget i oktober 2012, med ændring i § 7.3 i oktober 2014 samt ændringer i § 4.2.1 og § 6.1 i oktober 2022.